اسید فولویک

223

اسید فولویک یک الکترولیت آلی قوی است که سلول ها را تنظیم می کند و به آنها انرژی می دهد. (الکترولیت ماده ای محلول آب و سایر محیط هاست که می تواند جریان الکتریکی را هدایت کند.) سلامت فیزیکی گیاه و جانوران ریز با توان الکتریکی مناسب آن تعیین می شود. اسید فولویک ماده استخراجی قوی از هیومیک است که فواید زیادی برای خاک و گیاه دارد. پودر اسید فولویک کیفیت هزاران محصول را افزایش می دهد. وقتی که اسید فولویک در برنامه کشاورزی قرار می گیرد، سؤال بسیاری از پرورش دهند گان گل و گیاه این است که " من بدون این محصول چگونه می توانیم کار کنم؟" اسید فولویک باعث افزایش تقسیم و رشد سلول ها می شود. رشد ریشه را افزایش می دهد که باعث افزایش گیاهان ریشه ای می شود.

پودر اسید فولویک
این پودر زرد - قهوه ای محلول ماده ای چند کاربرد و به احتمال قوی با ارزش ترین ماده غذایی کشاورزی است.
پودر زرد - قهوه ای محلول که دارای 70% اسید فولویک است ماده ای که محرک بیولوژیکی استثنایی است. این محصول دارای ظرفیت حمل مواد مغذی به صورت خارق العاده است که به CEC، 1400 بستگی دارد. این محصول 85% قابل حل است و عناصر غیر قابل حل به شکل ذرات ریز سیلت می باشند که وقتی از طریق آبیاری قطره ای استفاده می شوند باید فیلتر شوند.
اسید فولویک فعال بیولوژیکی
اسید فولویک یکی از با ارزش ترین مواد موجود در کشاورزی و زیست شناسی است. این ماده به طور حتم ماده ای چند کاربردی و تولیدی است که کیفیت بسیاری از محصولات را افزایش می دهد و فواید زیادی را برای خاک و گیاه ایجاد می کند.
فواید
یک الکترولیت آلی قوی است که می تواند همه سلول ها را تنظیم کند و به آنها انرژی بدهد. (الکترولیت ماده محلول در آب و سایر محیط هاست که می تواند جریان الکتریکی را هدایت کند.) سلامت فیزیکی گیاهان و میکروب ها توسط توان الکتریکی مناسب تعیین می شود.
دارای توانایی خاصی برای حل مواد معدنی و عناصر کمیاب است. این ویژگی اهمیت زیادی در حل سریع مواد معدنی، فسفات و کلسیم و مورد نیاز گیاهان را دارد.
اسید فولویک عامل کلاته کننده قوی و طبیعی است که عناصر فلزی را به شکل قابل جذب و مواد غذایی را به مواد بیولوژیکی تبدیل می کند. و اندازه مولکولی خیلی کوچکش باعث شده که مواد معدنی کلاته گردد. فولویک خیلی سریع وارد دیواره های گیاهان شوند.
همراه با محلول پاشی برگی مانند، اسید فولویک ظرفیت گیاهی را برای جذب اکسیژن افزایش می دهد که باعث افزایش رشد می شود.
اسید فولویک طول رشد گیاه را افزایش می دهد به این ترتیب که فرآیند پیر شدن را به تأخیر می اندازد.
اسید فولویک جذب تمام عناصر را افزایش می دهد، ماده جذب بسیار خوبی است.
اسید فولویک می تواند با جانشین شدن یا تأثیر بر نور خورشید فتوسنتز را افزایش دهد. این ویژگی مواقعی که هوا به مدت طولانی ابری است بسیار مهم است.
اسید فولویک باعث افزایش نفوذ پذیری غشای گیاهان می شود و باعث افزایش جذب تمام ماده غذایی و سایر موادمعدنی مورد نیاز گیاه می شود. باید مراقب بود که جذب زیاد باعث مسمومیت گیاهی Phytotocicity نشود.
اسید فولویک محافظ خوبی در برابر سرمازدگی است به این ترتیب که ذخیره رطوبت را افزایش می دهد و می تواند سطوح بالای بریکس را بسازد. گیاهان با سطح بالای بریکس دیرتر پژمرده می شود. ضمناً مقاومت گیاه را در مقابل تنش ها افزایش می دهد.
اسید فولویک می تواند آلاینده های موجود در خاک را سم زدایی کند که باعث کاهش مسمومیت عناصر سمی در گیاه و باعث خسارت در فعالیت خاک می شود و با تجزیه سریع سم ها را کاتالیز می کند.
اسید فولویک سیلیس را حل می کند و فواید این عنصر را افزایش می دهد.
اسید فولویک باعث افزایش متابولیسم پروتئین ها می شود.
اسید فولویک باعث افزایش باز شدن روزنه ها و تعرق می شود.
اسید فولویک به تنفس گیاه کمک می کند و تنفس میکرواورگانیسم های مفید را افزایش می دهد.
اسید فولویک به طور مستقیم بر فرآیند های متعدد آنزیمی تأثیر مثبت می گذارد.
اسیدفولویک اندازه مولکولی بسیار ریزی دارد که مواد معدنی کلاته شده فولویک را قادر می سازد تا از دیواره های گیاهی سریع عبور کنند.
اسید فولویک تسهیل کننده مواد غذایی ثانویه است به این دلیل که دارای CEC خارق العاده می باشد.
باعث افزایش دراز شدن و تقسیم سلول می شود. رشد ریشه افزایش می یابد که باعث افزایش گیاهان ریشه ای می شود.
اسید فولویک در برابر خشکسالی از گیاه محافظت می کند به این ترتیب که ذخیره سازی رطوبت را افزایش می دهد و به این دلیل که می تواند بریکس را در سطوح بالا بسازد. گیاهان با بریکس بالا کمتر پژمرده می شوند.

کاربردهای اسید فولویک
اسید فولویک بسیار کاربردی تر از اسید هیومیک است به این دلیل که با تمام مواد اسیدی و قلیایی سازگار است.
اسید فولویک می تواند با تمام عناصر کمیاب سولفاتی ترکیب شود تا یک ماده کلاته کننده ارزان به وجود آورد.
بر خلاف اسید هیومیک که با نیترات کلسیم ناسازگار است، اسید فولویک می تواند با نیترات کلسیم ترکیب شود تا عنصر سازنده کلسیم را کلاته کند و نیتروژن را تثبیت کند.
بر خلاف اسید هیومیک، اسید فولویک می تواند با تمام کودهایی که دارای فسفات محلول هستند مثل اسید فسفریک ترکیب شود.
اسید فولویک می تواند با تمام علف کش ها ترکیب شود تا بقایای سمی را خنثی کند.
اسید فولویک باعث افزایش جذب مواد غذایی و سایر مواد می شود. کاهش ورود مواد غذایی برای جلوگیری از مسمومیت گیاهی لازم است.
اسید فولویک عملکرد زمانی اوره را به بیش از 80 روز افزایش می دهد.

کابردهای تخصصی
مصرف با اوره: 35 گرم در هر 20 کیلوگرم اوره
با علف کش ها: 35 گرم اسید فولویک با هر لیتر از علف کش

پودر فولویک پر طرفدار می شود
پودر اسید فولویک محلول Hurna-Tech به سرعت در حال تبدیل شدن به بزرگترین کود هومیکی است به این دلیل که پرورش دهندگان گل و گیاه پی به فواید چندگانه آن برده اند و در ابتدا فرض می شد که تولید کشاورزی اسید فولویک مایع با استفاده از پودر محلول دارای 20% ذرات نا محلول است که وقت زیادی از غربال گری را می گیرد. اما از آن موقع به بعد، دریافتند که بخش های نامحلول پودر بسیار ریزتر از آن هستند که صافی (غربال ها) را مسدود کند. بنابراین نیازی نیست که این مواد را از محلول نهائی جدا کنند.

تقویت کودها با اسید فولویک
اسید فولویک عامل کلاته کننده قوی است و اندازه مولکولی بسیار ریزی دارد که به آن اجازه می دهد تا سریع و آسان از طریق روزنه های کوچک (منفذهای تنفس کننده) که زیر برگ قرار دارند به داخل حفره گیاه وارد شود.

مقدار مصرف
مصرف در خاک قبل از کاشت: kg 5-2 در هر هکتار
مصرف در خاک در حین داشت: kg 3-2 در هر هکتار
مصرف همراه با کودهای شیمیایی: 2-1% کل مخلوط
محلول پاشی: 350-750 گرم در هر هکتار (350 گرم برای 1000 لیتر آب)
محلول پاشی برگی: باغبانی 350-750 گرم در هر هکتار (350 گرم برای 1000 لیتر آب)
محلول پاشی صیفی جات، سبزیجات: (35 گرم برای 100 لیتر آب)
مساحت وسیع: 150-80 گرم در هر هکتار

نکته: ممکن است روی برگ و یا میوه باقی بماند. از محلول پاشی نزدیک فصل برداشت خودداری کنید.