برنامه غذایی زعفران

zaferon1

 

1- در اولین آب آبیاری :


7 لیتر بیوهیومکس یا 10 کیلوگرم NPK10-52-10 در هکتار + 5/1 کیلوگرم هیوفارم

 

2- بعد از برداشت گل :

 

7 کیلوگرم NPK20-20-20 + 1 کیلوگرم آمینواسپارک + 2 لیتر بیوزینک یا 1 کیلوگرم زینکوفارم + 2 کیلوگرم PK فارم

 

3- بعد از رشد کامل برگها محلول پاشی در زمان غروب :


1 کیلوگرم آمینواسپارک در 400 لیتر آب
نکته : در دی ماه و بهمن ماه از دادن هر گونه کود اوره یا نیتروژن بالا در آب خودداری کنید .

 

4- بعد از گذر از زمستان :


1 کیلوگرم آیرون فارم + 1 کیلوگرم آمینواسپارک در 400 لیتر آب از طریق محلول پاشی و 7 کیلوگرم NPK20-20-20 + 3 لیتر بیونیترو از طریق آب آبیاری .
( این مرحله برای تعداد دفعات آبیاری تکرار شود )

 

5- دو هفته قبل برداشت :


2 لیتر در 400 لیتر آب بیوپتاس یا 7-10 کیلوگرم سولوپتاس در هکتار

zaferon2