برنامه غذایی گندم

gandom1

 

1- مرحله بذرمال :


جهت 200 تا 250 کیلوگرم بذر در هکتار : 3 لیتر بیوهیومکس در 5 لیتر آب .

 

2- مرحله پنجه زنی :


در آب آبیاری 10 کیلوگرم NPK10-52-10+TE + 3 لیتر بیونیترو + 2 کیلوگرم هیوفارم + 2 کیلوگرم بیوزینک و در محلول پاشی 1 کیلوگرم آمینواسپارک + 2 لیتر بیوزینک .
* در زمان ساقه دهی : در این مرحله ( ساق آب ) از 5 برگی تا آغاز ساقه رفتن زمان مناسبی جهت استفاده از محلول پاشی میکروکامبی فارم و یا بیوکامبی فارم و محلول پاشی آهن است .

 

3- مرحله غلاف دهی :


در آب آبیاری 10کیلوگرم سولوفارم + 2کیلوگرم زینکوفارم + 2 کیلوگرم PK فارم + 10 کیلوگرم NPK20-20-20+TE
* بین غلاف و خوشه ( خوش آب ) :
در این مرحله ( خوش آب ) : استفاده از کودهای ریز مغذی ( میکروکامبی فارم و یا بیومیکروکامبی ) به صورت محلول پاشی توصیه می شود .

 

4- در زمان خوشه دهی :


در آب آبیاری 10 کیلوگرم NPK12-12-36+TE + 3 کیلوگرم کلسی فارم + 1 کیلوگرم آمینواسپارک + 10 لیتر بیوهیومکس .

gandom2