برنامه غذایی گوجه فرنگی

goje1

 

1- بذرمال ( پرایمینگ ) :


محصولات مورد استفاده در این مرحله 1 لیتر بیوهیومکس + 0.5 کیلوگرم NPK 10 52 10 در 1 لیتر آب برای یک کیلوگرم بذر . اگر در خزانه عمل بذرمال انجام نشده هنگام انتقال نشاء ، ریشه ی آن را به محلول ( 1 کیلوگرم  NPK105210 به همراه 3 لیتر آب ) آغشته نمایید .

 

2- در اولین آب بعد از کشت :


محصولات مورد استفاده در این مرحله 2 کیلوگرم NPK 10 52 10 به همراه یک کیلوگرم PK فارم .

 

3- در مرحله چهار برگی :


محصولات مورد استفاده در این مرحله 10 – 5 کیلوگرم NPK10-52-10+TE در هکتار + 2 – 1 کیلوگرم زینکوفارم + 1 کیلوگرم آمینواسپارک . محلول پاشی در این مرحله 2 – 2 کیلوگرم NPK 10 52 10 به همراه 2 – 1 لیتر بیوزینک در هر هکتار .

 

4- قبل از گلدهی :


محصولات مورد استفاده در این مرحله 3 – 2 لیتر بیونیترو + 1 کیلوگرم آمینواسپارک + 5 کیلوگرم NPK20-20-20+TE به همراه آب آبیاری .

 

5- ابتدای فاز گلدهی :


محصولات مورد استفاده در این مرحله 2 – 1 کیلوگرم PK فارم در هر هکتار + 2 کیلوگرم زینکوفارم + 7 کیلوگرم NPK12-12-36+TE ( در صورت نیاز با توجه به وضعیت برگها محلول پاشی 1 لیتر بیوآیرون توصیه می گردد . )
.

6- بعد از تشکیل میوه ( ابتدای میوه دهی ) :


محصولات مورد استفاده در این مرحله در محلول پاشی 2 – 1 لیتر بیونیترو + 2 لیتر میکروکامبی فارم + 2 لیتر بیوپتاس و در آب آبیاری 5 لیتر بیونیترو + 10 کیلوگرم سولوفارم + 1 کیلوگرم آمینواسپارک .

 

7- زمان رنگ گرفتن میوه :


جهت افزایش کیفیت و درشت شدن میوه :
محصولات مورد استفاده در این مرحله 2 – 1 کیلوگرم آمینواسپارک + 2 لیتر بیوپتاس + 2 کیلوگرم میکروکامبی فارم .

 

8- سه روز قبل از چین :


محصولات مورد استفاده در این مرحله 2 لیتر بیوپتاس + 1 لیتر بیوکلسی

 

goje2