دولت فقط گندم کشاورزان داخلی را تضمینی خریداری می کند

گندم

وزارت جهاد کشاورزی با رد ادعای روزنامه جوان در خصوص خرید گندم از قاچاقچیان تاکید کرد که گندم با رعایت سازوکارهای فنی فقط از کشاورزان داخلی خریداری می شود. 
به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وارت جهاد کشاورزی با رد ادعای روزنامه جوان مبنی بر فروش گندم غیر داخلی در قالب خرید تضمینی به دولت، با هدف روشنگری توضیحاتی منتشر کرد. متن این توضیحات به شرح زیر است:
خرید تضمینی گندم کشاورزان براساس سازوکارهای فنی پیش بینی شده از جمله سطح زیرکشت،متوسط عملکرد در هکتار و میزان تولید و همچنین بر مبنای قرارداد کشت در ابتدای سال زراعی تنها با ارائه معرفی نامه از مراکز خدمات جهاد کشاورزی انجام می شود.
این گزارش می افزاید:حتی در صورت افزایش میزان گندم تولیدی گندمکاران بیش از پیش بینی قرارداد، کشاورزان موظفند از طریق مراکز خدمات جهاد کشاورزی مجددا تاییدیه دریافت کنند، بنابراین امکان فروش گندم غیر داخلی به مراکز خرید وجود ندارد.
در ادامه این گزارش آمده است: در پنج ماهه اول سال جاری نزدیک به ۵۹ هزارتن گندم از محل ثبت سفارش های پیش از اعلام ممنوعیت واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی به کشور وارد و با نظارت سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، تحویل کارخانه ها و صنایع مرتبط شده است. 
این گزارش با اشاره به این که میزان گندم وارادتی برای تامین نیاز کارخانه ها و صنایع مرتبط با میزان کاهش گندم توزیعی از محل ذخایر گندم همخوانی دارد، تاکید می کند: براین اساس،هرگونه ورود گندم وارداتی به چرخه خرید تضمینی گندم مردود است و به شدت تکذیب می شود.
منبع: www.iana.ir/
تاریخ: 29 / شهریور / 96