استامی پراید

سم حشره کش استامی پراید

حشره کش سیستمیک و نفوذی با فعالیت و تاثیر تماسی، گوارشی از گروه نیکوتینوئید می باشد.
فرمولاسیون : موسپیلان (Mospilan®) 20% SP
تاریخ ثبت : سال 1379
نحوه اثر : اختلال در عمل گیرنده های عصبی نیکوتینیک استیل کولین که سبب تاثیر در سیناپس های سیستم اعصاب مرکزی حشره می گردد.

 

موارد مصرف  سم حشره کش استامی پراید در ایران

مینوز لکه گرد در سیب(0.5)، پسیل در پسته (200-250 گرم در هزار لیتر آب) و کرم سیب( 0.5 در هزار در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول کرم سیب).

 

راهنمای مصرف حشره کش استامی پراید

•    0.5 در هزار برای کنترل مینوز سیب، 0.2-0.25 در هزار (200-250 گرم در هزار لیتر آب) برای کنترل پسیل پسته، 0.5 در هزار برای کنترل کرم سیب در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول کرم سیب.
•    استامی پراید حشرات مقاوم به گروه های قدیمی از قبیل ارگانو فسفره، کاربامات و پایروتروئید را به خوبی کنترل می کند.

استامی-پراید-2