برنامه غذایی برنج

برنامه غذایی برنج

 

berenj1

 

قبل از کشت در خزانه جهت جداسازی دانه های پوک و سالم از شستشو با آب نمک استفاده شود لطفا از مرحله ی بذرمال به شرح ذیل غافل نشوید :
برای هر 100 کیلوگرم بذر : 1 کیلوگرم NPK 10 52 10 + TE یک لیتر بیوهیومکس به همراه 5/0 کیلوگرم آمینواسپارک را در 5 لیتر آب مخلوط کرده و عملیات بذرمال را انجام می دهیم .

 

کشت در خزانه :


قبل از بذر پاشی در خزانه ، جهت پیشگیری و مبارزه با علف هرز احتمالی ( خصوصا سروف ) از علفکشهایی نظیر بوتاکلر استفاده شود .
بعد از پاشش بذر در آب اول جهت هر 250 تا 300 متر خزانه مقدار 2 کیلوگرم NPK 10 52 10 + TE 

+ 5/0 کیلوگرم آمینواسپارک .

 

یک هفته بعد از کشت در خزانه :


جهت هر 250 تا 300 متر خزانه : 2 لیتر بیونیترو + 1 کیلوگرم NPK 10 52 10 + TE به همراه 5/0 کیلوگرم آمینواسپارک توصیه می گردد.

 

سه هفته بعد از کشت در خزانه :


برای هر 250 تا 300 متر خزانه : 2 لیتر بیونیترو + 5/0 کیلوگرم آمینواسپارک توصیه می گردد.

 

انتقال نشاء به زمین اصلی :


سه روز بعد از انتقال نشاء به زمین اصلی 8کیلوگرم NPK 10 52 10 + TE  به همراه 5لیتر بیوهیومکس در هکتار توصیه می گردد .

 

ده روز بعد از کشت نشاء :


5-3 لیتر بیونیترو + 10 کیلوگرم NPK20-20-20+TE + PK فارم به میزان 2-1 کیلوگرم در هکتار برای جلوگیری از ابتلا به بیماری قارچی.

 

ابتدای فاز گلدهی ( زمانی که تقریبا 10 درصد خوشه ها از غلاف بیرون امده باشد ):


1 کیلوگرم آمینواسپارک + 1 کیلوگرم زینکوفارم به صورت محلول پاشی در 400 لیتر آب در اولین نوبت آبدهی بعد از این محلول پاشی،3 لیتر بیونیترو + 10 کیلوگرم NPK20-20-20+TE به صورت اختلاط با آب آبیاری.

در صورت مشاهده زردی بعد از بازدید :
برنامه 3 لیتر بیونیترو + 10 کیلوگرم NPK20-20-20+TE + 1 کیلوگرم آمینو اسپارک توصیه می گردد .

 

مرحله شیری شدن دانه :


2 تا 3 لیتر بیوپتاس + 5 لیتر بیوهیومکس + 1 کیلوگرم آمینواسپارک یا ( 10 تا 15 کیلوگرم سولوفارم )

 

در مرحله پر شدن دانه ها ( 20 تا 30 روز قبل از برداشت ) :


2 تا 3 لیتر بیوپتاس یا10 تا 15 کیلوگرم سولوفارم + 5 لیتر بیوهیومکس + 5/0 کیلوگرم آمینواسپارک .

berenj2