بوتاکلر

علف کش انتخابی، سیستمیک از گروه کلراستانیلید(آمید) می باشد.
فرمولاسیون : ماچتی(Machete®) 60% EC
تاریخ ثبت : سال 1351
نحوه اثر :
با ممانعت از سنتز پروتئین، از تقسیم سلولی جلوگیری می کند و از سنتز اسید های چرب با زنجیره بسیار بلند نیز ممانعت به عمل می آورد.
نحوه جذب و انتقال در گیاه :
جذب در مرحله اولیه از طریق اندام های تازه جوانه زده هوایی و در مرحله دوم از طریق ریشه صورت می گیرد. این علف کش در گیاه منتقل می شود و در اندام های رویشی نسبت به اندام های زایشی تجمع بیشتری می یابد.
ماندگاری در خاک (نیمه عمر علف کش) : 6 تا 10 هفته
موارد مصرف در ایران :
علف های هرز یک ساله باریک برگ و بعضی چهن برگ ها در مزارع برنج(3 تا 4 لیتر در هکتار، EC)، (40 تا 45 کیلو گرم در هکتار)
راهنمای مصرف :
• اثر این سم به میزان آب در دسترس گیاه بستگی دارد، لذا برای کسب نتیجه مطلوب تر مصرف آن بعد از بارندگی، آبیاری و زراعت برنج بعد از غرقاب نمودن توصیه می شود.
• کاربرد این علف کش به صورت پیش رویش در مزرعه و خزانه برنج می باشد.
• برای کنترل علف های هرز 3 تا 4 لیتر در هکتار، 4 تا 7 روز پس از نشا با بوتاکلر 60% EC یا 40 تا 45 کیلوگرم در هکتار 5% G، قبل از دو برگی شدن سوروف مصرف می شود.

بوتاکلر-2