کلرتالونیل

قارچ کشی حفاظتی با طیف اثر گسترده
فرمولاسیون : داکونیل (Daconil®) 75% WP
تاریخ ثبت : 28/9/1373 ثبت موقت اولیه (WP)، ثبت موقت در تاریخ 21/10/1383 به مدت 3 سال (SC)
نحوه اثر : سبب اختلال عمومی در عملکرد آنزیم ها می گردد.
موارد مصرف در ایران :
لکه موجی گوجه فرنگی و باد زدگی سیب زمینی
راهنمای مصرف :
• برای کنترل لکه موجی گوجه فرنگی، محلول پاشی به میزان 1.5 تا 2 کیلو گرم در هکتار صورت می گیرد.
• برای کنترل بادزدگی سیب زمینی، محلول پاشی به میزان 2 تا 2.5 کیلو گرم در هکنتار صورت می گیرد.

کلرتالونیل-