کلودینافوپ- پروپارژیل

علف کش تماسی، از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید
فرمولاسیون : تاپیک (Topik®) 80% EC
تاریخ ثبت : سال 1373
نحوه اثر :
بازدارنده سنتز اسید های چرب( بازدارنده ACCase) می باشد.
نحوه جذب و انتقال در گیاه :
جذب از طریق اندام های هوایی و تا حدودی از طریق ریشه و قابل انتقال در آوند های چوب و آبکش
علائم تاثیر در گیاه :
زردی، پژمردگی در برگ ها و در نهایتنکروزه شدن آن ها، ممانعت از رشد ریشه و اندام های هوایی و راحت جدا شدن بوته از طوقه علائم مربوطه ظرف 1 تا 3 هفته ظاهر می شوند.
ماندگاری در خاک(نیمه عمر) : 5 تا 20 روز
موارد مصرف در ایران :
علف های هرز باریک برگ یک ساله در مزارع گندم(یولاف وحشی، علف خونی، چچم، دم روباهی باریک)
راهنمای مصرف :
• مقدار مصرف 0.6 تا 0.8 لیتر در هکتار، از اوایل تا پایان پنجه زنی گندم می باشد.
• در صورت کاربرد این علف کش به همراه ایمن ساز باید از مصرف این علف کش در مزارع جو خودداری نمود. کاربرد توام علف کش و ایمن ساز سبب بهبود تحمل محصول به کلودینافوپ-پروپارژیل می گردد.
• محلول پاشی در زمان جوانه زنی عمده علف های هرز، قبل از وقوع کاهش عملکرد محصول در اثر رقابت با علف هرز صورت می گیرد.
• تاپیک علف های هرز یولاف وحشی، چچم و فالاریس را بهتر از سایر باریک برگ کش های انتخابی گندم، کنترل می کند.
• این سم قابلیت اختلاط با تو فور دی را ندارد اما می توان آن را به همراه علف کش گرانستار به کار برد.
• کنترل بهینه این علف کش در زمان سبز شدن همه علف های هرز چمنی صورت می گیرد. از این رو، باید منتظر جوانه زنی موثر بذر ها روی بستر های خشک و یا کلوخه ای شد.

کلودینافوپ-پروپارژیل-2