اکسی کلرور مس

قارچ کش و باکتری کش تماسی با اثر حفاظتی از گروه ترکیبات مسی
فرمولاسیون : کوپراویت(Cupravit®) 35% WP
نحوه اثر : اختلال عمومی در متابولیسم سلولی می شود.
موارد مصرف در ایران :
گموز در مرکبات، گموز در پسته، پوسیدگی فیتوفترا طوقه در درختان هسته دار و دانه دار، شانکر باکتریایی در لیمو ترش، آتشک در درختان میوه دانه دار، پیچیدگی برگ در هلو، لکه غربالی در درختان میوه هسته دار، لکه آجری در بادام، آنتراکنور در گردو، سفیدک داخلی در جالیز، لکه زاوه ای در خیار، بادزدگی در سیب زمینی، سرخشکیدگی در مرکبات و پوسیدگی گل آذین در خرما.
راهنمای مصرف :
• برای کنترل آتشک درختان میوه دار، محلول پاشی به نسبت 2 در هزار طی 4 نوبت، نوبت اول در مرحله تورم جوانه، نوبت دوم زمان باز شدن 5 درصد شکوفه ها، نوبت سوم زمان باز شدن 50 درصد شکوفه ها و نوبت چهارم زمان باز شدن کامل شکوفه ها انجام می شود.
• برای کنترل پیچیدگی برگ هلو، محلول پاشی به نسبت3-5 در هزار، در پائیز پس از ریزش برگ ها یا در بهار در زمان تورم جوانه ها صورت می گیرد.
• برای کنترل لکه غربالی درختان میوه هسته دار، محلول پاشی به نسبت3-5 دررهزار، سم پاشی پائیزه بعد از ریزش برگ ها، سم پاشی زمستانه بعد از تورم جوانه ها و تکرار آن بعد از ریزش گلبرگ ها و در صورت لزوم تکرار به فاصله 14 روز صورت می گیرد.
• برای کنترل لکه آجری بادام، محلول پاشی به نسبت 3 در هزار، نوبت اول پس از ریزش گلبرگ ها و نوبت های بعدی به فاصله 12 روز صورت می گیرد.
• برای کنترل آنتراکنوز گردو، محلول پاشی به نسبت 3-5 در هزار، دو نوبت سم پاشی زمستانه بعد از ریزش برگ ها و دو نوبت سم پاشی بهاره بعد از ریزش گلبرگ ها انجام می شود.
• سفیدک داخلی جالیز محلول پاشی به میزان 1-2 کیلو گرم در هکتار، به محض بروز نشانه های بیماری و تکرار آن به فاصله 15 روز صورت می گیرد.
• برای کنترل باد زدگی سیب زمینی، محلول پاشی به نسبت 3 در هزار بر اساس پیش آگاهی و نظر کارشناس صورت می گیرد.
• برای کنترل گموز پسته، حذف قسمت های آلوده در قسمت طوقه و پانسمان با دوغاب اکسی کلرور مس پیشنهاد می شود.
• پوسیدگی فیتوفترایی طوقه درختان هسته دار و دانه دار: حذف قسمت های آلوده در قسمت طوقه و پانسمان با دوغاب اکسی کلرور مس پیشنهاد می شود.
• برای کنترل شانکر سیتوسپورایی درختان میوه، محلول پاشی به نسبت 3-5 در هزار، نوبت سم پاشی در پائیز پس از ریزش برگ ها و یک نوبت در اواخر بهار انجام می شود.
• برای کنترل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار، محلول پاشی به نسبت 2 در هزار، یک نوبت در مرحله تورم جوانه و یک نوبت در موقع ریزش برگ ها صورت می گیرد.
• برای کنترل شانکر باکتریایی لیمو ترش، محلول پاشی به نسبت 1 در هزار، یک نوبت قبل از گل دهی؛ سرخشکیدگی مرکبات(Nattrasia mangiferae) محلول پاشی به نسبت 5 در هزار انجام می شود.