سایپرمترین

حشره کش تماسی و گوارشی با اثر ابقائی روی گیاه از گروه پایرترویید ها می باشد.
فرمولاسیون : ریپکورد(Ripcord®) 40% EC
نحوه اثر : از طریق اختلال در کانالهای سدیم طناب عصبی سبب اختلال در عمل سلولهای عصبی می گردد.
راهنمای مصرف :
• دارای اثر سریع، پایدار و بسیار موثری روی مراحل لاروی و بالغ شب پره ها دارد.
• به صورت تماسی موثر بوده و اثر آن به میزان پوششسم پاشی بستگی دارد، بنابر این با افزایش تراکم گیاه، حجم محلول مصرفی نیز افزایش می یابد.
• برای محصولات زراعی هر 10 تا 14 روز، تکرار سم پاشی مورد نیاز است، برای سفید بالک ها و آفات گلخانه ای می توان فواصل بین سم پاشی را کوتاه کرد.
• مقدار و نوع سم پاشی بر اساس نوع آفت و محصول متغیر خواهد بود.
• سم پاشی غلات در پائیز برای کنترل شته غلات و در بهار و تابستان برای کنترل شته خوشه غلات خواهد بود.
• سم پاشی روی کک، سفیده کلم و شته کلم با مشاهده اولین خسارت صورت می گیرد، تکرار سم پاشی در صورت نیاز ضروری می باشد.

سایپرمترین