سایپرکونازول

قارچ کش سیستمیک با تاثیر حفاظتی و معالج از گروه تری آزول ها
فرمولاسیون ها : آلتو (Alto®) 10% SL
تاریخ ثبت : 27/1/1375 ثبت موقت به مدت سه سال- تمدید تا سال 1386
نحوه اثر : از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می کند.
موارد مصرف در ایران : سیاهک هندی گندم، زنگ های غلات، سپتوریوز گندم و لکه برگی سرکوسپورایی چغندر قند.
راهنمای مصرف :
• برای کنترل سیاهک هندی گندم مصرف نیم لیتر در هکتتار زمانی که 80% بوته ها به سنبله رفته باشند پیشنهاد می شود.
• زنگ های غلات با مصرف نیم لیتر در هکتار بر اساس پیش آگاهی کنترل می شوند.
• سپتوریوز گندم، با مصرف نیم لیتر در هکتار به محض ظهور نشانه های بیماری حتی الامکان قبل از تشکیل پیکنید های بیمارگر کنترل می شود.
• برای کنترل لکه برگی سرکوسپورایی چغندر قند، یک لیتر در هکتار توصیه می شود.
• سم پاشی مزارع چغندرقند به منظور کنترل بیماری لکه برگی بیماری لکه برگی سرکوسپورایی در کنترل سفیدک پودری نیز موثر است.
• کاربرد این قارچ کش در بهار روی گندم زمستانه ممکن است موجت کاهش ارتفاع ساقه شود ولی تاثیر نامطلوبی بر عملکرد محصول نخواهد داشت.

سایپرکونازول-2