دیازینون

حشره کش تماسی نفوذی گوارشی و تنفسی از گروه فسفره آلی
فرمولاسیون :
بازودین (Basudin®) 60% EC
تاریخ ثبت : 01/10/1347 ، 24/9/1376 ثبت موقت به مدت 3 سال
نحوه اثر : حشره کشی عصبی که مهار کننده کولین استراز است.
موارد مصرف در ایران :
کرم سیب، مگس گلابی، سرخرطومی در سیب و گلابی، خوشه خوار در انگور، جوانه خوار در کاج، سوسری، پسیل در گلابی، شپشک در پسته و مرکبات] 1 در هزار(EC) و نخیلات(1.5 تا 2 لیتر در هکتار(EC)، آفات چغندر قند، کرم ساقه خوار در برنج(2 لیتر در هکتار(EC)، 15 کیلوگرم در هکتار(G)، 30 کیلوگرم در هکتار(G)[.
راهنمای مصرف :
• برای کرم ساقه خوار برنج 2 لیتر در هکتار، برای نخیلات 1.5 تا 2 لیتر، برای چغندر قند 1 تا 1.5 لیتر، روی کرم سفید ریشه درختان میوه و درختان جنگلی 3 تا 3.5 لیتر، روی لیسه و شته درختان میوه و پسیل گلابی و تریپس مو و شپشک پسته و مرکبات 1 در هزار(EC60%)، برای برنج 15 کیلوگرم گرانول 10% و 30% SC 100 میلی لیتر در 5 لیتر آب توصیه می شود.
• دوز هایی که به صورت لیتر در هکتار بیان شده است مربوط به فرمولاسیون 60% EC می باشد.

دیازینون-2