فن پروپاترین

حشره کش- کنه کش تماسی گوارشی و دور کننده از گروه پایرتیروئید ها
فرمولاسیون : دانیتول (Danitol®) 10% EC
تاریخ ثبت : 19/12/1364 ثبت 3 ساله و 19/12/1369 ثبت 2 ساله و 19/12/1371 ثبت دائم
نحوه اثر : حشره کش و کنه کش عصبی، که سبب اختلال در کانال های سدیم در غشای آکسونی سلول های عصبی می گردد.
موارد مصرف در ایران :
کنه گالی در انگور، پشه گالی در انگور، سن کاپسیده، زنبور های (Saw fly)، کنه دو نقطه ای در انگور فرنگی
راهنمای مصرف :
• روی کنه های متحرک موثر بوده و سبب تلفات آن ها می گردد.
• در مورد مینوز لکه گرد سیب به میزان 0.7 تا 0.5 در هزار به محض تفریخ تخم ها استفاده می شود.
• حداکثر 3 بار تیمار در سال برای تاکستان ها توصیه می شود.

فن-پروپاترین