گلیفوسیت

علف کش سیستمیک، غیر انتخابی، از گروه اسید فسفونیک می باشد.
فرمولاسیون : رانداپ(Roundup®) 41% SL
تاریخ ثبت : سال 1356
نحوه اثر: در سنتز اسید های آمینه و فغالیت های آنزیمی گیاه اختلال ایجاد می کند.
نحوه جذب و انتقال در گیاه:
جذب از طریق شاخ و برگ گیاه و قابل انتقال به بخش های مختلف از طریق سیمپلاست و سپس آپوپلاست می باشد.
ماندگاری در خاک (نیمه عمر): کمتر از 60 روز
موارد مصرف در ایران :
در درختان میوه( 4 تا 12 لیتر بسته به نوع علف هرز در زمان حداکثر فعالیت علف هرز) و مزارع نیشکر( محلول 1 تا 2 درصد بعد از رویش علف های هرز به صورت لکه ای).
راهنمای مصرف :
• مقدار مصرف 4 تا 12 لیتر در هکتار، بسته به نوع علف هرز و در زمان حداکثر فعالیت های علف های هرز( مرحله گلدهی) برای باغ ها م مکانهای غیر زراعی و محلول 1 تا 2 درصد بعد از رویش علف های هرز به صورت لکه ای برای نیشکر به کار می رود.
• بهترین نتیجه جهت کنترل علف های باریک برگ چند ساله زمانی به دست می آید که این گونه ها حداقال در مزرعه 4 تا 5 برگی بوده و ارتفاع آن ها حداقل 10 سانتی متر باشد. علاوه بر این تکرار سم پاشی برای تخلیه کامل مواد ذخیره ای مستقر در اندام های زیر زمینی الزامی است.
• بهترین زمان استفاده کنترل پهن برگهای چند ساله، نزدیک مرحله گلدهی این گونه ها است. البته عملیات سم پاشی نباید تا هنگام شروع دوران پیری به تاخیر بیافتد.
• در زمان کاربرد این علف کش طول برگ های علف های هرز باریک برگ یک ساله باید حداقل 5 سانتیمتر و یک ساله های پهن برگ باید حداقل 2 برگ حقیقی کاملا رشد یافته باشند.
• در صورت وقوع بارندگی در فاصله 6( و ترجیحا تا 24 ساعت) ساعت پس از سم پاشی، عملیات سم پاشی باید تکرار شود.
• محلول علف کش را نباید با دیگر آفت کش ها یا کود ها مخلوط کرد. این امر منجر به کاهش اثر آن می شود.
• سم پاشی مزرعه آلوده در زمان بروز خشکی، رطوبت بالا و یا سرما و دمای بالا اصلا توصیه نمی شود.
• گلیفوسیت را می توان از 24 ساعت تا 14 روز قبل از کشت( بسته به نوع کشت محصمل و دوز مصرفی سم)، به صورت پیش رویش در محصولات پائیزه و غلات بهاره، و برای چغندر قند، نخود، شلغم، پیاز و تره فرنگی تا 72 ساعت قبل از کشت مورد استفاده قرار داد.
• گلیفوسیت رانباید در مکان های سر پوشیده مثل گلخانه یا پوشش های پلی اتیلن، به کار برد.

گلیفوسیت-3