هالوکسی فوپ – آر – متیل

علف کش انتخابی و سیستمیک، از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات
فرمولاسیون : گالانت سوپر (Gallant super®) 10.8 % EC
تاریخ ثبت : سال 1387
نحوه اثر : بازدارنده استیل کو آنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase) و فوپ ها (AOPPs) می باشد.
نحوه جذب و انتقال در گیاه : جذب از طریق برگ، ریشه و با قابلیت انتقال محدود در گیاه
علائم تاثیر در گیاه :
پژمردگی، زردی در برگ ها، جلوگیری از رشد ریشه و ساقه و خشکیدگی برگ ها
ماندگاری در خاک(نیمه عمر) : 30 تا 60 روز
موارد مصرف در ایران :
علف های هرز باریک برگ در مزارع چغندر قند کلزا و پیاز(0.75 تا 1 لیتر در هکتار).
راهنمای مصرف :
• مقدار مصرف 0.75 تا 1 لیتر در هکتار در مرحله 2 تا 5 برگی علف های هرز
• این علف کش در زمان رشد سریع گیاهان و شرایط بدون تنش بیشترین تاثیر را خواهد داشت.
• این علف کش در مقایسه با باریک برگ کش های متداول در مزارع کلزا طیف بیشتری از علف های هرز باریک برگ را کنترل می کند و از این جهت دوز مصرف پائین آن ها نسبت به سایر باریک برگ کش ها ارجحیت دارد.
• گالانت سوپر را می توان در زراعت چغندر قند با علف کش های گلتیکس، لونترال، بتانال آام، بتانال پراگرس و در زراعت پیاز با رونستار به صورت مخلوط به کار برد.
• این علف کش حاوی سورفاکتانت و مویان بوده از این جهت در زمان کاربرد نیاز به اضافه کردن این گونه مواد نیست.

هالوکسی-فوپ-ار-متیلپ-2