هگزاکونازول

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج از گروه تری آزول ها
فرمولاسیون : (Anvil®) 5% SC
تاریخ ثبت : ثبت موقت اولیه 15/12/1379 تمدید تا سال 1385
نحوه اثر : از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می کند.
موارد مصرف در ایران :
سفیدک سطحی مو
راهنمای مصرف :
• برای کنترل سفیدک سطحی مو، محلول پاشی به نسبت 0.25 در هزار صورت می گیرد.