هگزاتیازوکس

کنه کش تماسی، گوارشی و نفوذی با اثر تخم کشی، لارو کشی و نمف کشی از گروه ایزوتیازولیدین
فرمولاسیون : نیسورون (Nissorun®) 10% EC
تاریخ ثبت : 10/11/1373 ثبت موقت سه ساله تمدید تا سال 1385
نحوه اثر : کنه کشی تماسی و گوارشی با خاصیت تخم کشی و لارو کشی به همراه خاصیت نفوذی از سطح برگ می باشد.
موارد مصرف در ایران :
کنه قرمز در مرکبات، کنه شرقی در مرکبات(0.75 تا 0.5 در هزار)
راهنمای مصرف :
• برای کنترل کنه قرمز مرکبات 50 تا 75 گرم ماده موثره در صد لیتر آب مخلوط با یک لیتر روغن در اواخر زمستان بر اساس پیش آگاهی تو صیه می شود.
• این سم روی حشره بالغ اثر ندارد اما موجب مرگ تخم حشرات ماده تیمار شده می شود.

هگزاتیازوکس-2