ایندوکساکارب

سم حشره کش ایندوکساکارب

حشره کش تماسی، گوارشی از گروه دیازون
فرمولاسیون : آوانت (Avaunt®) 15% SC
تاریخ ثبت : 9/6/1380 ثبت موقت اولیه تمدید تا سال 1386 برای مبارزه با کرم پیله خوار نخود، 28/9/1384 ثبت موقت اولیه به مدت 3 سال برای مبارزه با کرم سیب، 14/2/1388 ثبت موقت اولیه به مدت 3سال برای مبارزه با کرم میوه خوار گوجه فرنگی.
نحوه اثر : ماده فعال کانال های سدیم را در اکسون سلول های عصبی مسدود می نماید.

 

موارد مصرف سم حشره کش ایندوکساکارب در ایران

کرم قوزه در مزارع پنبه(200-250 میلی لیتر در هکتار)، کرم پیله خوار در نخود(200 میلی لیتر در هکتار)، کرم سیب(0.45 در هزار برای کنترل کرم سیب در مناطق کوهستانی در نسل اول کرم سیب)، کرم میوه خوار گوجه فرنگی(200 میلی لیتر در هکتار).

 

راهنمای مصرف حشره کش ایندوکساکارب

• فاصله آخرین زمان سم پاشی تا برداشت محصول 10 تا 21 روز است.
• برای کنترل کرم قوزه ایندوکسارب را در تناوب با یک حشره کش پایروتروئئید یا باکاربامات بکار ببرید.
• برای کنترل کارادرینا ایندوکساکارب را در تناوب با یک فرآورده از گروه آسیل اوره(مهار کننده سبز کتین) مانند کاسکید یا کاربامات به کار ببرید.
• برای کنترل آفات پروانه ای در پنبه، سبزیجات و گیاهان زینتی 125-12.5 گرم ماده موثره در هکتار مصرف شود.
• بیشتر روی مرجله لاروی شی پره ها موثر است.
• کاربرد تله های فرمونی برای تعیین مناسب ترین زمان علیه کرم های میوه خوار ضروری است.
• بهترین زمان سم پاشی علیه کرم های میوه خوار، زمانی است که جمعیت غالب لارو ها در مرحله لارو سن 1 هستند.
• استفاده از تله فرمونی برای تعیین پیک پرواز شب پرواز و مناسب ترین زمان سم پاشی است.
• مناسب ترین زمان سم پاشی زمانی است که آفت در مرحله لاروی سن یک است(جمعیت غالب لارو سن).

ایندوکساکارب--2