کروز کسیم متیل

قارچ کشی با اثر حفاظتی، معالج و ریشه کن کننده از گروه استروییلورین ها می باشد.
فرمولاسیون : استروبی(Stroby®) 50% WG
تاریخ ثبت : 9/4/1382 سه سال ثبت موقت(کنترل سفیدک سطحی سیب)، 11/8/1383 سه سال ثبت موقت(کنترل لکه سیاه سیب)، 2/5/1387 سه سال ثبت موقت(کنترل بیماری سفیدک پودری کدوئیان در گلخانه و مزرعه).
نحوه اثر :
از طریق جلوگیری از انتقال الکترون در کمپلکس 111 در زنجیره انتقال الکترون از تنفس سلولی ممانعت می کند.
موارد مصرف در ایران : سفیدک پودری و لکه سیاه سیب و سفیدک پودری کدوئیان.
راهنمای مصرف:
• محلول پاشی به نسبت 0.2 در هزار به منظور کنترل سفیدک سطحی، لکه سیاه سیب و بیماری سفیدک پودری کدوئیان در گلخانه و مزرعه صورت می گیرد.
• این قارچ با اثر ابقایی بلند مدت در کنترل بیماری های هدف که با ممانعت ازجوانه زدن اسپور، اعمال اثر می نماید، نقش ایفا می کند.
• توزیع مجدد این ترکیب از طریق فاز بخار، موجب تقویت اثر بخشی آن می شود.
• فاصله آخرین سم پاشی تا برداشت محصول 4 روز برای کدوئیان و 35 روز برای سیب.

کروز-کسیم-متیل-2