روغن ولک

125

يکی از روش های بسيار مؤثر جهت کنترل و مبارزه غير شيميايی با شپشک نباتی در باغات ميوه هسته دار و دانه دار روغن پاشی (روغن ولک) می باشد.

زمان روغن پاشی همزمان با متورم شدن جوانه ها تا قبل از باز شدن گل ها است به ميزان 5/2 ليتر روغن باغبانی (ولک) و 100 ليتر آب که نياز به مخلوط کردن با سم حشره کش نيز نمی باشد . لازم به يادآوری است باغداران جهت پيشگيری از هرگونه خسارت احتمالی لازم است روغن مورد نياز خود را اختصاصاً از فروشگاه های مجاز که دارای پروانه بهره برداری معتبر از مديريت حفظ نباتات استان است تهيه نمايند .
منبع خبر: حوزه رياست و روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور/ http://ppo.ir
1393/12/16