فسفونیک اسید

قارچ کش سیستمیک از گروه فسفونات می باشد.
فرمولاسیون : اگریفوس (Agri- Fos®) 40% SL
تاریخ ثبت : 21/10/1383 ثبت موقت به مدت سه سال
موارد مصرف در ایران :
باد زدگی سیب زمینی
موارد مصرف در سایر کشور ها :
بیماری های ناشی از ائومیست ها به ویژه فایوفتورا
راهنمای مصرف :
• محلول پاشی به میزان 6 لیتر در هکتار توصیه می شود.
• اگریفوس قابلیت اختلال با عوامل اکسید کننده، محلول های حاوی روی، مس، منگنز و آهن و هیدروکسید مس را ندارد.