محصولات :

به دنبال رشد بی رویه جمعیت جهان در سال های اخیر، تولید هر چه بیشتر محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر است.
یکی از راهکارهای تولید بیشتر محصولات کشاورزی ، افزایش عملکرد در واحد سطح در میان مدت و بلند مدت از طریق مصرف نهاده ها از جمله انواع کود و سموم کشاورزی است .
محصولات شرکت فنی مهندسی سروستان پاک ایرانیان در دو گروه دسته بندی می شوند که عبارتند از :
- کود
- سم
در بخش کود به دوزیر گروه تقسیم می گردند:
- کود مایع
- کود جامد
در بخش سم به پنج زیر گروه تقسیم می گردند:
- علف کش
- قارچ کش
- کنه کش
- حشره کش
- تنطیم کننده رشد
در هر کدام از گروهها وزیر گروهها توضیحات عمومی و تخصصی لازمه به تفکیک عنوان شده است.
محصولات شرکت فنی مهندسی سروستان پاک ایرانیان تماما وارداتی بوده وبه صورت عمده از کشور هند می باشند البته در قسمت سموم در برخی از موارد واردات نهاده های کشاورزی از کشور چین نیز صورت می گیرد که کشور سازنده روی لیبل هریک از محصولات به صورت کاملا مشخص قید شده است.