کود مایع و انواع آن

هر گیاهی برای رشد مطلوب و با کیفیت نیاز به مقدار کافی و متعادلی از عناصر غذایی دارد. این عناصر غذایی معمولا" به میزان کافی در خاک وجود نداشته و یا جذب آنها با محدودیت همراه می باشد لذا باید به صورت کود به گیاه رسانده شوند. کودها از نظر فیزیکی به دو صورت جامد و مایع وجود دارند. بر اثر پیشرفت علوم کشاورزی و آشنایی دقیق تر کارشناسان با عوامل تغذیه ای گیاه و نحوه جذب آنها، کودهای مایع به دلیل مزیت های آن مورد توجه خاص قرار گرفته اند. عمده جذب این کودها از طریق برگ گیاه است ضمن این که همراه با آب آبیاری نیز قابل استفاده هستند. کود مایع برای انواع گیاهان از درختان تنومند تا گل های ظریف و زینتی مناسب است و با توجه به سهولت و سرعت جذب مواد غذایی از طریق محلول پاشی، کود دهی به روش محلول به خصوص برای تامین ریز مغذی ها که به مقادیر کم مورد نیاز هستند، روش بسیار مناسبی است خصوصا برای درختان که ریشه های بسیار عمیق دارند و رساندن مقادیر کم مواد ریز مغذی از راه خاک با راندمان خیلی پایینی همراه خواهد بود، بهتر است این مورد به طریق محلول پاشی تامین شود.
از جمله کودهای مایع شرکت فنی مهندسی سروستان پاک ایرانیان می توان به کودهای نیتروژن دار، کود کامل ، کود تک عنصری آهن، بور و روی و تنظیم کننده رشد یا کود فسفر بالا اشاره کرد.

از مزایای کودهای مایع به طور خلاصه به موارد زیر می توان اشاره کرد:

• قابلت استفاده به صورت محلول پاشی و جذب آنها به وسیله برگ با بازدهی بالاتر
• تغذیه مطمئن و قابل کنترل گیاه به دلیل امکان تولید با ترکیب و نسبت های مختلف عناصر مورد نیاز
• جذب بسیار سریع به دلیل در بر داشتن عناصر به فرم قابل جذب و عدم نیاز به فرجه زمانی
• کاهش مصرف کود در فرآیند تغذیه درخت و گیاه و در نتیجه کاهش هزینه های تغذیه
• امکان محاسبه دقیق میزان و زمان مصرف کود مایع مورد نظر.
• کاهش آلودگی محیط زیست (منابع خاک و آب) در قیاس با کودهای جامد.
انواع کودهای مایع شرکت فنی مهندسی سروستان پاک ایرانیان به قرار زیر می باشد: