کود جامد | کود پودری

به طور کلی قسمت عمده کود جامد و پودری از راه خاک مصرف می شوند، چون خاک نگه دارنده ریشة گیاه است و رساندن غذا نیز بخشی از این وظیفه است. از آن جا که مواد غذایی معمولاً به صورت یون های محلول در آب توسط ریشه گیاه جذب می شوند، از هر روشی کود داده شود برای رسیدن به گیاه به آب نیاز دارد، بنا بر این در این روش راندمان بسیار بالا است. در مزارعی که از سیستم آبیاری تحت فشار ( قطره ای ، بارانی ، بابلر ) استفاده می کنند، کود پودری از طریق سیستم آبیاری داده می شود ولی به دلیل راندمان بالا، اخیراً در سیستم آبیاری سطحی هم کود به صورت فرتیگیشن ( Fertigation ) داده می شود.
محدودیت این روش این است که فقط کودهای محلول در آب قابل مصرف هستند مثل کودهای نیتروژن دار( NPK)، پتاسیم دار، کلات های ریز مغذی و کود کامل محلول در آب با توجه به تعداد دفعات آبیاری، دفعات کود دهی هم محدود نیست که این نیز باعث افزایش راندمان می شود و مناسب با نیاز گیاه است . ولی باید دقت شود که :
مصرف کود در سیستم آبیاری تحت فشار با آب هایی که بی کربنات و سختی بالا دارند موجب رسوب و گرفتگی منفذها می شود.
مقدار مصرف کود محدود است و میزان مورد نیاز را مخصوصاً برای کودهای کامل و نیتروژن دار باید طی چند نوبت مصرف نمود.
با توجه به بافت خاک، باید برنامه آبیاری و کوددهی طوری تنظیم شود که کود به ریشه گیاه برسد و شسته نشود.
تعداد نوبت های کوددهی نسبت به دفعات آبیاری باید طوری باشد که مقدار کود مورد نیاز که در سیستم حل می شود، باعث افزایش شوری نشود.
کود گرانوله مانند هیوفارم گرانوله از طریق چالکود در باغ ها و مخصوصا درختانی که ریشه عمیق دارند مصرف میشود. هدف از از این روش:
کود به آسانی در دسترس ریشه درخت قرار گیرد و کودهای که قدرت تحریک کمتر دارند در خاک حبس نشوند.
به دلایل اقتصادی چون اصلاح تمام سطح زیر درخت امکان ندارد ترجیح داده می شود که در قسمتی که درخت بیشتر فعالیت می کند کود داده شود تا بیشترین کارآیی را داشته باشد.
انواع کودهای جامد و پودری شرکت فنی مهندسی سروستان پاک ایرانیان به قرار زیر می باشد:


  • Hu Farm

  • Alga Farm

  • Amino Spark