بخش فنی :

یکی از مهمترین اهداف شرکت سروستان پاک ایرانیان استفاده از دانش روز جهانی در کشاورزی است همانطور که از شعار شرکت " دانش جهانی در سروستان ایرانی "پیدا است ،تمام سعی شرکت در عملی ساختن و استفاده دانش روز کشاورزی در صنعت کشاورزی کشور عزیزمان ایران است.
بخش فنی شرکت شامل سه بخش زیر است:
- مقالات
- آزمون آب
- آزمون خاک
که در بخش مقالات ، مقالات بروز چاپ شده در ژورنالهای معتبر بین المللی مرتبط با افزایش تولید و راندمان و یا نحوه استفاده از کودها و سموم آورده می شود.
در قسمت ازمون آب و آزمون خاک فرمهای مشخص تعبیه شده است که دوستان با مراجعه به این بخش و تکمیل دقیق این فرمها ، اطلاعات درستی در اختیار متخصصان شرکت قرارداده تا دوستانشان در شرکت سروستان پاک ایرانیان با دردست داشتن اطلاعاتی دقیق ،تجویز و یا راهنمایی درستی در جهت افزایش محصول یا رفع مشکل پیشنهاد نمایند.