پایلوت های انجام شده

نوسانات دمایی و عدم تأمین نیاز سرمائی باعث عدم همزمان رسی گل ها و میوه ها گردید و همچنین میوه ها به صورت ریز و درشت مشاهده شد و همچنین تلقیح به دلیل بارندگی در زمان گرده افشانی ایجاد مشکل کرده و عملکرد کاهش یافت. در این رابطه درختانی که از ترکیب اسیدآمینه در زمان متورم شدن جوانه ها استفاده شد مشکل ریز و درشت شدن میوه ها مشاهده نگردید. درختان تیمار شده با اسیدآمینه در زمان برداشت برگ های سبزتر داشته و شاخه جدید و جوانه سال بعد نسبت به درختان بدون تیمار بیشتر بودند و همچین در درختان تیمار شده تنک شدن خوشه مشاهده نشد در صورتی که در درختانی که از اسیدآمینه استفاده نشده بود خوشه ها تنک بودند. استفاده از اسیدآمینه در زمان پر شدن مغز نیز باعث شد تا میوه ها زودتر برسند همچنین میزان پوکی کاهش یافت.

 

عکس های قبل باغ پسته - یزد

peste1

 

peste2

 

عکس های بعد باغ پسته – یزد (جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیلک کنید)

 

peste3

 

peste4