آزمون خاک

نام و نام خانوادگی :
Invalid Input
پست الکترونیکی :
Invalid Input
شماره تماس :
Invalid Input
عمق درصد انبار S.P SAR هدایت الکتریکی EC اسیدیته PH درصد مواد خنثی شونده T.N.V % کربن آلی O.C % ازت کل Total N% پتاسیم قابل جذب Available K ppm رس Clay% ماسه Sandi نوع بافت خاک Texture
20-0
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
60-20
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
90-60
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input