آزمون آب

نام و نام خانوادگی :
Invalid Input
پست الکترونیکی :
Invalid Input
شماره تماس :
Invalid Input
عنوان میلی اکی والان در لیتر میلی گرم در لیتر
Ca2+
Invalid Input
Invalid Input
Mg2+
Invalid Input
Invalid Input
Na+
Invalid Input
Invalid Input
K+
Invalid Input
Invalid Input
جمع کاتوینها (S. Cations)
Invalid Input
Invalid Input
درصد سدیم محلول (S.S.P)
Invalid Input
Invalid Input
نسبت جذب سدیم (S.A.R)
Invalid Input
Invalid Input
کربنات سدیم باقیمانده (R.S.C. meq/l)
Invalid Input
Invalid Input
طبقه بندی(Classification)
Invalid Input
Invalid Input
CO32-
Invalid Input
Invalid Input
HCO3-
Invalid Input
Invalid Input
Cl-
Invalid Input
Invalid Input
SO42-
Invalid Input
Invalid Input
جمع آنیونها (S.Anions)
Invalid Input
Invalid Input
اسیدیته (pH)
Invalid Input
Invalid Input
هدایت الکتریکی (EC×106 )
Invalid Input
Invalid Input
مجموع املاح کل (T.D.S mg/lit)
Invalid Input
Invalid Input
سختی کل (T.H mg/l CaCO3)
Invalid Input
Invalid Input
Total Alkalinity (mg/l CaCO3 )
Invalid Input
Invalid Input
NaCl (mg)
Invalid Input
Invalid Input