تیودیکارب

سم حشره کش تیودیکارب

حشره کش تماسی و گوارشی و سیستمیک از گروه اگزایم کارابامات می باشد.
فرمولاسیون : لاروین (Larvin®) 80% DF
تاریخ ثبت : 3/12/1366 ثبت موقت 5 سال، 17/3/1372 تمدید به مدت 3 سال، 29/2/1376 تمدید به مدت 3 سال، 14/10/1377 روی تریپس پنبه به مدت 3 سال- تمدید تا سال 1386

 

نحوه اثر تیودیکارب

مهار کننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی حشرات هستند.
موارد مصرف سم حشره کش تیودیکارب در ایران :
کرم قوزه در پنبه (1 کیلو گرم در هکتار)، تریپس در پنبه( 5 در هزار به روش ضد عفونی بذر)، پروانه چوبخوار در پسته (1.5 در هزار)

 

راهنمای مصرف سم حشره کش تیودیکارب

• برای کرم قوزه پنبه محلول پاشی به مقدار 1 کیلو گرم در هکتار توصیه می شود.
• برای پروانه چوبخوار پسته محلول پاشی به نسبت 1.5 در هزار توصیه می شود.
• برای تریپس پنبه به روش ضد عفونی بذر پنبه، به نسبت 5 در هزار توصیه می شود.
• این حشره کش قابلیت اختلاط با ترکیبات بسیار قلیایی و اسیدی را ندارد.

تیودیکارب-2