تری بنورون متیل

علف کش انتخابی، تماسی، از گروه سولفونیل اوره می باشد.
فرمولاسیون : گرانستار (Granstar®) 75% DF
تاریخ ثبت : سال 1369
نحوه اثر : بازدارنده استولاکتات سینتاز (ALS) یا استوهیدروکسی اسید سینتاز(AHAS) و در نهایت بازدارنده تقسیم سلول و رشد است.
نحوه جذب و انتقال در گیاه : جذب از طریق اندام های هوایی با فعالیت ناچیز و یا فاقد فعالیت در خاک.
علائم تاثیر در گیاه : توقف رشد، شروع زردی در بوته های آلوده به علف کش، نکروزه شدن اندام های آغشته شده به سم و در نهایت مرگ گیاه پس از 10 تا 25 روز.
موارد مصرف در ایران : علف های هرز پهن برگ در مزارع گندم(10 تا 20 گرم در هکتار) و جو.
راهنمای مصرف :
• 10 تا 20 گرم در هکتار از ابتدا تا انتهای پنجه زنی گندم است.
• بهتر است سم پاشی در زمان کوچک بودن علف های هرز و یا رشد سریع آن ها صورت گیرد.
• به طور کلی زمان مناسب سم پاشی از آغاز تا پایان پنجه زدن گندم و یا در زمان 2 تا 4 برگی علف های هرز می باشد.
• این علف کش روی شاخ و برگ و ریشه علف های هرز غلات موثر است.
• سم پاشی علف های هرز بزرگ که اغلب حساسیت کمتری دارند، باید به طور کامل انجام گیرد.
• کنترل علف هرز در شرایط خشک ممکن است بازده خوبی در پی نداشته باشد.
• مرگ علف های هرز ممکن است 1-20 روز به طول انجامد. دوز های بالاتر این علف کش برای علف های هرز نیمه حساس مانند شاه تره و هفت بند توصیه می شود. تاثیر گرانستار روی کنگر وحشی، پنیرک، گل گندم، سیزاب و پیچک صحرائی ضعیف یا ناچیز است. از این رو، ممکن است افزودن مویان و یا تو فور دی مورد نیاز باشد.
• حداکثر دفعات سم پاشی 1 بار در سال برای هر محصول می باشد.

تری-بنورون-متیل-2