تری سیکلازول

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی از گروه قارچ کش های ضد سنتز ملانین
فرمولاسیون : بیم (Beam®) 75% WP
تاریخ ثبت : 4/8/1366 ثبت موقت به مدت 5 سال 17/3/1372 تمدید ثبت موقت به مدت 5 سال، 26/11/1377 تمدید به مدت 5 سال.
نحوه اثر : تری سیکلازول معروف ترین قارچ کشی است که با ممانعت از سنتز ملانین بیماری بلاست برنج، رنگدانه ملانین، نقش اساسی در نفوذ بیمارگر ایفا می کند. ملانین، دیواره اپرسوریوم را تقویت می کند تا فشار بالای تورژسانس را تحمل می کند. در نتیجه، امکتن نفوذ مستقیم از طریق تولید میخ رخنه امکان پذیر می گردد. از این رو ممانعت از سنتز ملانین نفوذ عامل بیماری را مختل می کند.
موارد مصرف در ایران :
بیماری بلاست در برنج
راهنمای مصرف :
• محلول پاشی به نسبت 0.5 کیلوگرم در هکتار پس از ظهور 30 تا 40 درصد خوشه ها، با توجه به شرایط جوی و اطلاعیه پیش آگاهی صورت می گیرد.

تری-سیکلازول-1