تریدمورف

قارچ کش سیستمیک با اثر درمانی، ریشه کن کننده و حفاظتی از گروه مورفولاین ها
فرمولاسیون : کالیکسین (Calixin®) 75% EC
تاریخ ثبت : 7/6/1356
نحوه اثر : ترکیبات مورفولاین از بازدارنده های سنتز ارگوسترول محسوب می شوند، یکی از نقاط اثر این قارچ کش ها مهار آنزیم Stero114-reductase در مسیر بیوسنتز ارگوسترول است. مورفولاین ها علاوه بر این، بازدارنده آنزیم دیگری در مسیر بیوسنتز ارگوسترول هستند. این آنزیم دیگری در مسیر بیوسنتز ارگوسترول هستند. این آنزیم C-8 sterol isomerase نام دارد که در تشکیل یک پیوند دو گانه نقش ایفا می کند.
موارد مصرف در ایران :
سفیدک پودری در چغندر قند، کدوئیان و سبزیجات
راهنمای مصرف :
• برای کنترل سفیدک پودری چغندر قند، محلول پاشی به میزان 0.75 لیتر در هکتار، 2-3 نوبت به فاصله 20 روز به محض مشاهده اولین علائم بیماری، تقریبا از اوایلب تیر ماه به بعد صورت می گیرد.
• برای کنترل سفیدک پودری کدوئیان و سبزیجات، محلول پاشی به میزان 0.7 لیتر در هکتار، به محض مشاهده اولین علائم بیماری صورت می پذیرد.
• تریدمورف اولین قارچ کش سیستمیک است که در سطح تجاری برای کنترل سفیدک های پودری به کار برده شده است.

تریدمورف-2