کنه کش

برای مبارزه با کنه ها که آفات بسیار مهم گیاهان زینتی و محصولات گلخانه ای به شمار می آیند، تعدادی از سموم فسفره، کلره و کاربامات مورد استفاده قرار می گیرند و در عین حال تعدادی کنه کش اختصاصی نیز وجود دارند که عبارتند از :
سموم گوگردی
گوگرد معدنی
سموم گوگرد آلی
سولفون ها(تترادیفون)
سولفانات ها
سولفیت ها(پروپارژیت)
سولفید(تتراسول،کلرفن سولفید)