حشره کش

حشره‌کش نام اطلاق‌ شده به موادی است که به صورت مایع، جامد و یا گاز و به منظور کشتن حشرات به کار می‌روند.
دسته بندی حشره کش ها:

  • ترکیبات آلی کلره
  • کنترل کننده رشد حشره
  • ارگانو فسفات ها
  • کاربامات ها
  • پیرانوئیدها
  • نئونیکوتینوئید ها
  • Ryanoid
  • مشتق های گیاهی
  • زیستی